________________________________ 
Species   Morpho lympharis

Morpho lympharis lympharis

A. Butler, 1873TL: Peru


lympharis Butler 1873 T Peru

lympharis Butler 1873 T Peru

ockendeni Rothschild 1916 T Peru

ockendeni Rothschild 1916 T Peru

ockendeni Rothschild 1916 T ?Peru

ockendeni Rothschild 1916 T ?Peru

ockendeni Rothschild 1916 T ?Peru

ockendeni Rothschild 1916 T ?Peru

sylpharis Le Moult & Réal 1962 T Peru

sylpharis Le Moult & Réal 1962 T Peru

Morpho lympharis descimokoenigi

Blandin, 1993TL: Peru


descimokoenigi Blandin 1993 T Peru

descimokoenigi Blandin 1993 T Peru

Morpho lympharis eros

Staudinger, 1892TL: Bolivia


eros Staudinger 1892 T Bolivia

eros Staudinger 1892 T Bolivia

psyche Staudinger 1892 T Bolivia

psyche Staudinger 1892 T Bolivia

nymphalis Le Moult & Réal 1962 T Bolivia

nymphalis Le Moult & Réal 1962 T Bolivia

Morpho lympharis stoffeli

Le Moult & Réal, 1962TL: Peru


stoffeli Le Moult & Réal 1962 T Peru

stoffeli Le Moult & Réal 1962 T Peru

limbaria Le Moult & Réal 1962 T Peru

limbaria Le Moult & Réal 1962 T Peru

limbaria Le Moult & Réal 1962 T ?Peru

felicia Le Moult & Réal 1962 T Peru

felicia Le Moult & Réal 1962 T Peru

felicia Le Moult & Réal 1962 T ?Peru

felicia Le Moult & Réal 1962 T ?Peru

felicia Le Moult & Réal 1962 T ?Peru

felicia Le Moult & Réal 1962 T ?Peru