Entheus matho matho Godman & Salvin, 1879;   Giant Entheus,   Comments: SE Mexico to Costa Rica.

♂ MX: CHIAPAS: Tziscao, 20-III-1987