Pyrisitia proterpia (Fabricius, 1775);   Tailed Orange,   Comments: SE AZ, SW NM, S TX (strays N) to Peru, most Greater Antilles.

♀ Patagonia, Santa Cruz Co., AZ, USA 18-IX-04