Pyrisitia proterpia (Fabricius, 1775);   Tailed Orange,   Comments: SE AZ, SW NM, S TX (strays N) to Peru, most Greater Antilles.

Patagonia, Santa Cruz Co., AZ, USA 20-IX-04