________________________________ 
Species   Anatrytone potosiensis

Anatrytone potosiensis

(H. Freeman, 1969)

Potosi Skipper

E Mexico to Honduras