________________________________ 
Species   Archonias brassolis

Archonias brassolis approximata

(Butler, 1873)

Cattleheart White

SE Mexico to Panama