________________________________ 
Species   Atlantea cryptadia

Atlantea cryptadia

Sommer & Schwartz, 1980

Hispaniolan Checkerspot

Hispaniola