________________________________ 
Species   Atlides carpasia

Atlides carpasia

(Hewitson, 1868)

Jeweled Hairstreak

E & W Mexico to Honduras