________________________________ 
Species   Atlides gaumeri

Atlides gaumeri

(Godman, 1901)

White-tipped Hairstreak

E & W Mexico to Panama