________________________________ 
Species   Bungalotis midas

Bungalotis midas

(Cramer, 1775)

White-cheeked Scarlet-eye

SE Mexico to S Brazil and
Paraguay