________________________________ 
Species   Carystoides floresi

Carystoides floresi

H. Freeman, 1969

Freeman’s Ruby-eye

E Mexico