________________________________ 
Species   Celaenorrhinus stola

Celaenorrhinus stola

Evans, 1952

Stola Flat

E & W Mexico to Nicaragua