________________________________ 
Species   Chlosyne theona

Chlosyne theona costaricensis

(Austin & M. Smith, 1998)

Theona Checkerspot

NW Costa Rica, SW Nicaragua

Chlosyne theona theona

(Ménétriés, 1855)

Theona Checkerspot

Chiapas to Nicaragua

Chlosyne theona minimus

(Austin & M. Smith, 1998)

Theona Checkerspot

Yucatan Peninsula to Hondruas

Chlosyne theona mullinsi

(Austin & M. Smith, 1998)

Theona Checkerspot

SW & C Mexico

Chlosyne theona brocki

(Austin & M. Smith, 1998)

Theona Checkerspot

NW Mexico (Sonora to N Nayarit)

Chlosyne theona thekla

(W. H. Edwards, 1870)

Theona Checkerspot

far NW Mexico (N Sonora, SE AZ,
SW NM

Chlosyne theona bollii

(W. H. Edwards, 1877)

Theona Checkerspot

C Texas, NE Mexico

Chlosyne theona chinatiensis

(Tinkham, 1944)

Theona Checkerspot

W TX, N-C Mexico (Durango)