________________________________ 
Species   Chlosyne whitneyi

Chlosyne whitneyi

(Behr, 1863)

Sierra Nevada Checkerspot