________________________________ 
Species   Cogia outis

Cogia outis

(Skinner, 1894)

Outis Skipper

NE Mexico (CHIH, COAH), Texas,
S-C OK to far SW MO