________________________________ 
Dismorphia eunoe chamula Llorente & Luis, 1988;   Eunoe Mimic-White,   Comments: S Mexico (Chiapas).

Dismorphia eunoe chamula

Llorente & Luis, 1988

Eunoe Mimic-White

S Mexico (Chiapas)