________________________________ 
Species   Dismorphia spio

Dismorphia spio

(Godart, 1819)

Hispaniolan Mimic-White

Hispaniola and Puerto Rico