________________________________ 
Species   Dismorphia theucharila

Dismorphia theucharila fortunata

(Lucas, 1854)

Clearwinged Mimic-White

E Mexico to NW Colombia

Dismorphia theucharila siloe

(Hewitson, [1858])

Clearwinged Mimic-White

Panama and Colombia