________________________________ 
Dismorphia theucharila fortunata (Lucas, 1854);   Clearwinged Mimic-White,   Comments: E Mexico to NW Colombia.

Dismorphia theucharila fortunata

(Lucas, 1854)

Clearwinged Mimic-White

E Mexico to NW Colombia