________________________________ 
Species   Enantia jethys

Enantia jethys

(Boisduval, 1836)

Jethys Mimic-White

E Mexico to El Salvador &
Nicaragua