________________________________ 
Species   Enosis achelous

Enosis achelous

(Plötz, 1882)

Ferruginous Skipper

SE Mexico to Ecuador