________________________________ 
Species   Eurema albula

Eurema albula celata

(R. Felder, 1869)

White Yellow

E & W Mexico to Honduras

Eurema albula marginella

(C. Felder & R. Felder, 1861)

White Yellow

Nicaragua to Ecuador

Eurema albula albula

(Cramer, 1775)

White Yellow

NE South America to Argentina,
Trinidad, St. Vincent