________________________________ 
Eurema albula celata (R. Felder, 1869);   White Yellow,   Comments: E & W Mexico to Honduras.

Eurema albula celata

(R. Felder, 1869)

White Yellow

E & W Mexico to Honduras