________________________________ 
Euriphellus euribates euribates (Stoll, 1782);   Euribates Scarlet-eye,   Comments: Costa Rica to Brazil and Bolivia.

Euriphellus euribates euribates

(Stoll, 1782)

Euribates Scarlet-eye

Costa Rica to Brazil and Bolivia