________________________________ 
Species   Eurytides calliste

Eurytides calliste calliste

(H. Bates, 1864)

Yellow Kite-Swallowtail

SE Mexico to El Salvador and
Hondruas

Eurytides calliste olbius

(Rothschild & Jordan, 1906)

Yellow Kite-Swallowtail

Costa Rica to W Panama