________________________________ 
Species   Eurytides epidaus

Eurytides epidaus epidaus

(Doubleday, 1846)

Mexican Kite-Swallowtail

E Mexico to NW Costa Rica

Eurytides epidaus fenochionis

(Salvin & Godman, 1868)

Mexican Kite-Swallowtail

SW Mexico

Eurytides epidaus tepicus

(Rothschild & Jordan, 1906)

Mexican Kite-Swallowtail

NW Mexico