________________________________ 
Species   Eurytides salvini

Eurytides salvini

(H. Bates, 1864)

Salvin’s Kite-Swallowtail

SE Mexico to Honduras