________________________________ 
Species   Eurytides thyastes

Eurytides thyastes marchandii

(Boisduval, 1836)

Orange Kite-Swallowtail

E Mexico to Honduras

Eurytides thyastes occidentalis

(R.F. De la Maza, 1982)

Orange Kite-Swallowtail

SW Mexico

Eurytides thyastes panamensis

(Oberthür, 1879)

Orange Kite-Swallowtail

Nicaragua and Costa Rica to NW
Ecuador