________________________________ 
Eurytides thyastes occidentalis (R.F. De la Maza, 1982);   Orange Kite-Swallowtail,   Comments: SW Mexico.

Eurytides thyastes occidentalis

(R.F. De la Maza, 1982)

Orange Kite-Swallowtail

SW Mexico