________________________________ 
Genus   Ganyra

Ganyra josephina josepha

(Salvin & Godman, 1868)

Giant White

S TX (strays N), E & W Mexico to
Panama

Ganyra josephina josephina

(Godart, 1819)

Giant White

Hispaniola

Ganyra josephina krugii

(Dewitz, 1877)

Giant White

Puerto Rico & Mona

Ganyra josephina paramaryllis

(W. Comstock, 1943)

Giant White

Jamaica

Ganyra menciae

(Ramsden, [1914])

Cuban White

Cuba, St. Lucia

Ganyra phaloe tiburtia

(Fruhstorfer, 1907)

Godart's White

E & S Mexico to El Salvador

Ganyra phaloe limona

(Schaus, 1913)

Godart's White

Costa Rica to Colombia

Ganyra howarthi

(Dixey, 1915)

Howarth's White

S AZ (as stray), NW Mexico (SIN,
SON, BC, BCS)