________________________________ 
Species   Ganyra josephina

Ganyra josephina josepha

(Salvin & Godman, 1868)

Giant White

S TX (strays N), E & W Mexico to
Panama

Ganyra josephina josephina

(Godart, 1819)

Giant White

Hispaniola

Ganyra josephina krugii

(Dewitz, 1877)

Giant White

Puerto Rico & Mona

Ganyra josephina paramaryllis

(W. Comstock, 1943)

Giant White

Jamaica