________________________________ 
Species   Hesperia viridis

Hesperia viridis

(W. H. Edwards, 1883)

Green Skipper

SE WY to E AZ & C TX, NE Mexico