________________________________ 
Species   Ithomia leila

Ithomia leila

Hewitson, 1852

Leila’s Clearwing

SE Mexico & Guatemala