________________________________ 
Tribe Leptocircini W. F. Kirby, 1896   —  

Eurytides epidaus epidaus

(Doubleday, 1846)

Mexican Kite-Swallowtail

E Mexico to NW Costa Rica

Eurytides epidaus fenochionis

(Salvin & Godman, 1868)

Mexican Kite-Swallowtail

SW Mexico

Eurytides epidaus tepicus

(Rothschild & Jordan, 1906)

Mexican Kite-Swallowtail

NW Mexico

Eurytides philolaus philolaus

(Boisduval, 1836)

Dark Kite-Swallowtail

Texas and Sinaloa S to Costa
Rica

Eurytides philolaus xanticles

(H. Bates, 1863)

Dark Kite-Swallowtail

Panama, N Colombia, N Venezuela

Eurytides agesilaus neosilaus

(Höpffer, 1865)

Short-lined Kite-Swallowtail

E Mexico to Costa Rica

Eurytides agesilaus fortis

(Rothschild & Jordan, 1906)

Short-lined Kite-Swallowtail

W Mexico

Eurytides agesilaus eimeri

(Rothschild & Jordan, 1906)

Short-lined Kite-Swallowtail

Panama & W Colombia

Eurytides dioxippus lacandones

(H. Bates, 1864)

Thick-bordered Kite-Swallowtail

SE Mexico to W Panama

Eurytides dioxippus dioxippus

(Hewitson, [1856])

Thick-bordered Kite-Swallowtail

C Panama to Colombia

Eurytides calliste calliste

(H. Bates, 1864)

Yellow Kite-Swallowtail

SE Mexico to El Salvador and
Hondruas

Eurytides calliste olbius

(Rothschild & Jordan, 1906)

Yellow Kite-Swallowtail

Costa Rica to W Panama

Eurytides thyastes marchandii

(Boisduval, 1836)

Orange Kite-Swallowtail

E Mexico to Honduras

Eurytides thyastes occidentalis

(R.F. De la Maza, 1982)

Orange Kite-Swallowtail

SW Mexico

Eurytides thyastes panamensis

(Oberthür, 1879)

Orange Kite-Swallowtail

Nicaragua and Costa Rica to NW
Ecuador

Eurytides salvini

(H. Bates, 1864)

Salvin’s Kite-Swallowtail

SE Mexico to Honduras

Eurytides orabilis orabilis

(Butler, 1872)

Thick-edged Kite-Swallowtail

Costa Rica & Panama

Eurytides dolicaon
septentrionalis

K. Brown, 1994

Thin-tailed Kite-Swallowtail

central Panama

Eurytides telesilaus dolius

(Rothschild & Jordan, 1906)

Telesilaus Swallowtail

C Panama to Trinidad and NW
Ecuador

Eurytides glaucolaus glaucolaus

(H. Bates, 1864)

Glaucolaus Swallowtail

Panama to C Colombia

Eurytides macrosilaus
penthesilaus

(C. Felder & R. Felder, 1865)

Five-striped Kite-Swallowtail

SE Mexico to Guatemala and El
Salvador

Eurytides macrosilaus
macrosilaus

(Gray, [1853])

Five-striped Kite-Swallowtail

Honduras to Costa Rica

Eurytides protesilaus dariensis

(Rothschild & Jordan, 1906)

Great Kite-Swallowtail

Costa Rica & Panama to N
Venezuela

Eurytides celadon

(Lucas, 1852)

Cuban Kite-Swallowtail

Cuba & Isla de Juventud

Eurytides zonaria

(Butler, 1869)

Hispaniolan Kite-Swallowtail

Hispaniola

Eurytides anaxilaus

(C. Felder & R. Felder, 1865)

Small Kite-Swallowtail

Panama, N Colombia, N Venezuela

Eurytides marcellinus

(Doubleday, [1845])

Jamaican Kite-Swallowtail

Jamaica

Eurytides marcellus

(Cramer, 1777)

Zebra Swallowtail

E USA & Canada

Mimoides thymbraeus thymbraeus

(Boisduval, 1836)

White-crescent Swallowtail

SE Mexico to Honduras

Mimoides thymbraeus aconophos

(Gray, [1853])

White-crescent Swallowtail

W Mexico

Mimoides ilus branchus

(Doubleday, 1846)

Ilus Swallowtail

E Mexico to N Costa Rica

Mimoides ilus occiduus

(Vázquez, 1957)

Ilus Swallowtail

W Mexico

Mimoides ilus ilus

(Fabricius, 1793)

Ilus Swallowtail

Panama to N Colombia & C
Venezuela

Mimoides euryleon clusoculis

(Butler, 1872)

False Cattleheart Swallowtail

Costa Rica & Panama

Mimoides phaon phaon

(Boisduval, 1836)

Variable Swallowtail

NE Mexico to Panama

Mimoides pausanias prasinus

(Rothschild & Jordan, 1906)

Bluish Mimic-Swallowtail

Costa Rica & W Panama

Mimoides pausanias cleombrotas

(Strecker, 1885)

Bluish Mimic-Swallowtail

E Panama to N Ecuador