________________________________ 
Species   Leptophobia aripa

Leptophobia aripa elodia

(Boisduval, 1836)

Mountain White

S TX (rare stray), E & W Mexico
to Panama