________________________________ 
Leptophobia aripa elodia (Boisduval, 1836);   Mountain White,   Comments: S TX (rare stray), E & W Mexico to Panama.

Leptophobia aripa elodia

(Boisduval, 1836)

Mountain White

S TX (rare stray), E & W Mexico
to Panama