________________________________ 
Species   Lieinix nemesis

Lieinix nemesis nayaritensis

Llorente, 1984

Frosted Mimic-White

W Mexico (Nayarit to Oaxaca)

Lieinix nemesis atthis

(Doubleday, 1842)

Frosted Mimic-White

E Mexico to Panama