________________________________ 
Lycaena gorgon micropunctata J. Emmel & Pratt, 1998;   Gorgon Copper,   Comments:  .

Lycaena gorgon micropunctata

J. Emmel & Pratt, 1998

Gorgon Copper