________________________________ 
Lycaena nivalis bichroma J. Emmel & Pratt, 1998;   Lilac-bordered Copper,   Comments:  .

Lycaena nivalis bichroma

J. Emmel & Pratt, 1998

Lilac-bordered Copper