________________________________ 
Lycaena xanthoides xanthoides (Boisduval, 1852);   Great Copper,   Comments:  .

Lycaena xanthoides xanthoides

(Boisduval, 1852)

Great Copper