________________________________ 
Species   Megisto pellonia

"Megisto" pellonia

(Godman, 1901)

Plateau Satyr

NW Mexico