________________________________ 
Species   Melete lycimnia

Melete lycimnia isandra

(Boisduval, 1836)

Creamy White

S TX (as stray), E & W Mexico to
Costa Rica

Melete lycimnia chagris

(Staudinger, 1876)

Creamy White

Panama

Melete lycimnia monstrosa

(Butler, 1875)

Creamy White

Panama