________________________________ 
Species   Melete polyhymnia

Melete polyhymnia serrana

R. G. De la Maza, 1984

Golden White

N Oaxaca, Mexico (Gulf Slope)

Melete polyhymnia florinda

(Butler, 1875)

Golden White

Chiapas to Colombia