________________________________ 
Melete polyhymnia florinda (Butler, 1875);   Golden White,   Comments: Chiapas to Colombia.

Melete polyhymnia florinda

(Butler, 1875)

Golden White

Chiapas to Colombia