________________________________ 
Species   Melete salacia

Melete salacia salacia

(Godart, 1819)

Black-striped White

Hispaniola

Melete salacia cubana

Fruhstorfer, 1908

Black-striped White

Cuba