________________________________ 
Species   Mimoides ilus

Mimoides ilus branchus

(Doubleday, 1846)

Ilus Swallowtail

E Mexico to N Costa Rica

Mimoides ilus occiduus

(Vázquez, 1957)

Ilus Swallowtail

W Mexico

Mimoides ilus ilus

(Fabricius, 1793)

Ilus Swallowtail

Panama to N Colombia & C
Venezuela