________________________________ 
Mimoides thymbraeus thymbraeus (Boisduval, 1836);   White-crescent Swallowtail,   Comments: SE Mexico to Honduras.

Mimoides thymbraeus thymbraeus

(Boisduval, 1836)

White-crescent Swallowtail

SE Mexico to Honduras