________________________________ 
Species   Mimoides thymbraeus

Mimoides thymbraeus thymbraeus

(Boisduval, 1836)

White-crescent Swallowtail

SE Mexico to Honduras

Mimoides thymbraeus aconophos

(Gray, [1853])

White-crescent Swallowtail

W Mexico