________________________________ 
Mimoides thymbraeus aconophos (Gray, [1853]);   White-crescent Swallowtail,   Comments: W Mexico.

Mimoides thymbraeus aconophos

(Gray, [1853])

White-crescent Swallowtail

W Mexico