________________________________ 
Species   Myscelia aracynthia

Myscelia aracynthia

(Dalman, 1823)

Hispaniolan Bluewing

Hispaniola